ارتباط با ما

تلفن:5-44535052

 

نمابر: 44561112

 

معاونت بازرگانی: 48063169

 

دفتر فروش: 134-48063133

 

روابط عمومی: 338-48063138

 

Email:info@caspian.aero

 

 

 

هواپیمایی کاسپین

تلفن

نمابر

    دفتر مدیر عامل

-

44561112

     حراست

48063119

44521909

  فن آوری اطلاعات و ارتباطات

  48063103

48063173

44592506

   عملیات

48063312

44524941

   آموزش

48063178

44592924

    فنی ومهندسی

48063125

44514698

    اداری

48063135

44535059

     کیترینگ

48063160 360

44592578

      بازرگانی

48063169

43850920

      خدمات فرودگاهی

48063139-339

445592643

       حقوقی

48063105-305

44592675

        مالی

48063344

44521902

      روابط عمومی

48063138-338

44535050

     دفتر مرکزی فروش

44514701-3

44592705

  دفتر فروش فرودگاه مهرآباد

61023379

66017991

   دفتر فروش فرودگاه امام(ره)

55678191

55678191