استرداد بلیت

 

شرایط ابطال و استرداد بلیطهای داخلی به شرح زیر اعلام می گردد :

1-در کلاسهای نرخی J,Z,Q,W,N,X,S,H,P تا یک روز قبل از پرواز قبل از دوازده ظهر با کسر 30 درصد از بهای بلیط قابل استرداد می باشد و پس از آن با کسر 50 درصد قابل استرداد خواهد بود.

2- کلاس نرخی O,M تا یک روز قبل از پرواز قبل از دوازده ظهر با کسر 40 درصد از بهای بلیط قابل استرداد می باشد و پس از آن با کسر 70 درصد قابل استرداد خواهد بود.

3- در کلاس نرخی k تا یک روز قبل از پرواز قبل از دوازده ظهر با کسر 50 درصد از بهای بلیط قابل استرداد می باشد و پس از آن با کسر 80 درصد قابل استرداد خواهد بود.

4- در کلاسهای نرخی I,V,L در صورت انصراف از سفر بلیط غیرقابل استرداد می باشد.