استرداد بلیت

 

شرایط ابطال و استرداد بلیطهای داخلی به شرح زیر اعلام می گردد :

1-کلاس نرخی   Z :  تا یک روز قبل از پرواز ، قبل از ساعت 12 ظهر با کسر 10% از بهای بلیت قابل استرداد میباشد و پس از آن با کسر 30% قابل استرداد میباشد .

2-کلاس نرخی   J :  تا یک روز قبل از پرواز ، قبل از ساعت 12 ظهر با کسر 5% از بهای بلیت قابل استرداد میباشد و پس از آن با کسر 20% قابل استرداد میباشد .

3-کلاس نرخی   S :  تا یک روز قبل از پرواز ، قبل از ساعت 12 ظهر با کسر 15% از بهای بلیت قابل استرداد میباشد و پس از آن با کسر 40% قابل استرداد میباشد .

4-کلاس نرخی   H :  تا یک روز قبل از پرواز قبل از ساعت 12 ظهر با کسر 20% از بهای بلیت قابل استرداد می باشد و پس از آن با کسر 50% قابل استرداد است .

5-کلاس نرخی   M :  تا سه روز قبل از پرواز ساعت 12 ظهر با کسر 30% از بهای بلیت قابل استرداد می باشد  و پس از آن با کسر 60% قابل استرداد میباشد .
6-کلاس نرخی   K : تا سه روز قبل از پرواز قبل از ساعت 12 ظهر با کسر 40% از بهای بلیت قابل استرداد می باشد و پس از آن با کسر 70% قابل استرداد میباشد .

7- کلاس نرخی L  :  L  با کسر 90% قابل استرداد میباشد .

8- کلاس نرخی N : N تا یک روز قبل از پرواز ، قبل از ساعت 12 ظهر با کسر 15% از بهای بلیت قابل استرداد می باشدو پس از آن با کسر 40% قابل استرداد می باشد.