بازگشت تغییر سیستم رزرواسیون هواپیمایی کاسپین

تغییر سیستم رزرواسیون هواپیمایی کاسپین

موضوع: اطلاعیه

قابل توجه مدیران محترم آژانسها


به اطلاع میرساند، با توجه به اینکه هواپیمایی کاسپین در نظر دارد از مورخ 1397/03/01 از سیستم رزرواسیون نیرا استفاده نماید.  مقتضی است دستور فرمائید نسبت به دریافت ساین شرکت مذکور اقدام نمایند.

بازگشت